شیمی دارویی که شیمی مواد درمانی و  شیمی ترکیبات دارویی نیز نامیده می شود به طرق مختلف تعریف شده است:

شیمی دارویی درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می کند و تاکید آن بر داروها است ولی توجه شیمی دان شیمی دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و به طور عموم بر کلیه ترکیباتی است که فعالیت زیستی دارند. شیمی دارویی علاوه بر این در ارتباط با مطالعه ، شناسایی و سنتز محصولات متابولیکی داروها و ترکیبات وابسته نیز می باشد.

شیمی دارویی علمی است که ریشه در کلیه شاخه های علوم شیمی و زیست شناسی دارد. این علم اساسا در تفهیم و توضیح مکانیزم های عملکرد داروها می باشد و بر این پایه کوشش می کند تا رابطه بین ساختمان شیمیایی و فعالیت زیستی را یافته و رفتار پویائی زیستی را به فعالیت شیمیایی و خصوصیات فیزیکی عوامل دارو درمانی ارتباط دهد.

شیمی دارویی علاوه بر این شامل جداسازی، تشخیص و سنتز ترکیباتی است که می توانند در علوم پزشکی برای پیشگیری ، بهبود و درمان بیماریها بکار روند و بدین ترتیب شیمی دارویی اصول شیمیایی مواد در رشته دارو درمانی را تامین می نماید

عمده فعالیتهای گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد بطور خلاصه بشرح زیر است:

1)تدریس دروس مرتبط با شیمی دارویی  به دانشجویان دوره داروسازی عمومی شامل:

شیمی عمومی ، شیمی آلی  ، کنترل شیمیایی داروها، کنترل میکروبی داروها ، شیمی تجزیه ، روشهای تجزیه دستگاهی و شیمی دارویی .........

2) راهنمائی پایان نامه های دانشجویان دوره داروسازی عمومی و تخصصی.

3)اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با موضوعات مختلف شیمی دارویی از جمله طراحی و سنتز ترکیبات آلی جدید ، مطالعه فرآهمی زیستی داروها ی مختلف ،  مطالعه فارماکوکینتیک داروها ، کنترل میکربی داروها و ....

4)تالیف و ترجمه کتب مرتبط با رشته شیمی دارویی و دروس مربوطه.

5)انتشار مقالات تحقیقاتی در مجلات معتبر علمی داخل و خارج از کشور.

6) شرکت در کنفرانس های علمی داخل و خارج کشور وارائه مقلات مختلف در این کنفرانس ها.
خراسان رضوی ،مشهد، میدان آزادی ،پردیس دانشگاه ، دانشکده داروسازی

نمابر : 3882325 05

تلفن  : 31801100 051
 
کد پستی :17871  91886
 
شماره تماس داخلی مدیرگروه : 113