امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

   
چشم انداز ( Vision)
تربيت داروسازان و متخصصان شيمي دارويي و ارتقاء نقش داروسازان در سطح­ داخلي و بين المللي و انجام پژوهش هاي كاربردي و بنيادي در جهت رفع نيازهاي كشور و توليد علم از نظر نوآوري و انتقال دانش در زمينه شيمي دارويي
 
ماموريت ( Mission)
1- تربيت داروسازان و متخصصين شيمي دارويي مورد نياز مراكز علمي پژوهشي، دارويي، درماني، صنعتي و مديريتي كشور در جهت رفع نيازهاي كشور با رعايت استانداردهاي بين المللي آموزشي – پژوهشي
2- هدايت و انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در رشته هاي شيمي دارويي در جهت توسعه فن آوري داروسازي براي ارتقاء سلامت جامعه و پيشرفت اقتصادي كشور
3- ايجاد تسهيلات و محیط مناسب براي جلب محققین جوان و برجسته در راستاي پژوهش هاي كاربردي، بنيادي و توسعه فن آوري
4- ارتقاي انتشارات علمي و ارتباطات محققین در سطح ملي و بين المللي
5- جلب مشاركت ذينفع هاي پژوهش در شيمي دارويي از جمله صنايع داروئي، بيمارستانها و بخش خصوصي
6- به روز نگهداشتن دانش فارغ التحصيلان
7-پژوهش در جهت توسعه فناوری های نوین
 
 
ارزش ها ( Values)
1- حفظ كرامت انساني و ارزشهاي اسلامي
2- استفاده بهينه از منابع ملي
3- اولويت دادن به ارتقاء آموزش و پژوهش
4- انجام فعاليت ها براساس برنامه هاي مدون
5- توجه به نيازهاي دينفع ها در امور آموزشي و پژوهشي
6- اعتقاد و اهميت به انجام كار گروهي در جوي پويا و خلاق
7- سعي در تطابق با رشد سريع و جهاني علوم و تكنولوژي
8- رعايت استاندارد هاي بين المللي آموزشي و پژوهشي
9- پژوهش در راستای توسعه فناوری های نوین
 
 
اهداف كلي ( General goals)
1- تربيت داروساز عمومي و متخصصين شيمي دارويي
2- رفع نيازهاي كشور از طريق انجام پژوهش در زمينه هاي شيمي دارويي، شيمي مواد طبيعي ، نانوتکنولوژی با رویکرد پروتئومیکس
3- ارتقاي جايگاه دانشگاه در زمينه پژوهش هاي شيمي دارويي، شيمي مواد طبيعي ، نانوتکنولوژی با رویکرد پروتئومیکس
4- گسترش مرزهاي دانش در زمينه پژوهش هاي شيمي دارويي، شيمي مواد طبيعي ، نانوتکنولوژی با رویکرد پروتئومیکس
5- تحقیق در راستای توسعه فناوری های نوین
6-ترویج علم شیمی دارویی برای مخاطبین داخلی
 
 
اهداف جزيي(Objective)و فعاليت ها( Activities)\
1.G-تربيت داروساز عمومي و متخصصين شيمي دارويي
تامين نيروي انساني مورد نياز براي آموزش
 
1.O-تامين نيروي انساني مورد نياز براي آموزش
O.1-A.1- ايجاد زمينه مناسب براي استخدام هئيت علمي
O.1-A.2- ارتقاء دروني هئيت علمي فعلي
O.1-A.3-ايجاد زمينه مناسب براي استفاده هئيت علمي از فرصت مطالعاتي
O.1-A.4- ايجاد زمينه مناسب براي استخدام نيروي انساني غير هئيت علمي
O.1-A.5- جذب حداقل 3 عضو هیات علمی از بین فارغ التحصیلان دکتری تخصصی شیمی دارویی در طی 5 سال آینده
 
2.O-تامين امكانات و تجهيزات موردنياز براي آموزش
O.2-A.1- تامين امكانات و تجهيزات لازم براي آموزش (دستگاهها- مواد، وسايل كمك آموزشي)
O.2-A.2-  تامين امكانات كمك آموزشي(نرم افزارهاي كمك آموزشي)
 
3.O-ايجاد تسهيلات لازم براي دسترسي به منابع آموزشي
O.3-A.1- تجهيز آزمايشگاهها وكلاسها به كامپيوتر و وسايل صوتي و تصويري
O.3-A.2-  امكان دسترسي به منابع كتابخانه اي ويژه شيمي دارويي
O.3-A.3-  امكان دسترسي به اينترنت جهت دانشجويان و اعضاي هئيت علمي
O.3-A.4-  ايجاد امكانات تهيه مواد آموزشي برنامه هاي درسي بصورت آموزش از راه دور
O.3-A.5-  ايجاد امكانات تاليف و ترجمه مواد آموزشي درسي جهت داروسازان عمومي
 
4.O-بازنگري و ارتقاء برنامه هاي آموزشي گروه شيمي دارويي متناسب با نياز كشور وپيشرفت هاي بين المللي
O.4-A.1- نيازسنجي
O.4-A.2- ارزشيابي مداوم دروس (ارزيابي درون)
O.4-A.3- بازنگري طرح­ دروس
 
 
2.G-رفع نياز كشور از طريق انجام پژوهش در زمينه هاي شيمي دارويي، شيمي مواد طبيعي و نانوتکنولوژی با رویکرد پروتئومیکس

1.O-انجام فعاليت هاي پژوهشي بر اساس نيازهاي كشور

O.1-A.1- تدوين سياست هاي پژوهشي گروه به منظور هدايت پايان نامه ها وطرح­ هاي تحقیقاتی در راستاي سياست هاي پژوهشي كشور
O.1-A.2- تعيين راهكارهاي جذب و تامين منابع مالي براي پايان نامه ها و طرح­هاي پژوهشي در راستاي سياست هاي پژوهشي كشور
 
2.O-همكاري نزديك با واحدهاي پژوهشي مرتبط
O.2-A.1- شناسايي مراكز مستعد و مرتبط در امور پژوهشي
O.2-A.2- ارائه و اجراي طرح­هاي پژوهشي مشترك با مراكز داخل و خارج دانشكده

3.O-ارائه خدمات علمي و مشاوره اي به موسسات آموزشي، پژوهشي و صنايع مرتبط

O.3-A.1- شناسايي مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي مرتبط جهت ارائه خدمات
O.3-A.2- برقراري ارتباط فعال با دفتر ارتباطات و هماهنگي با مركز تحقيقاتي وصنعت دانشگاه
O.3-A.3- برگزاري كارگاههاي آموزشي مرتبط با نياز مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنايع مرتبط
O.3-A.4- ارائه مشاوره علمي و خدمات فني به مراكز آموزشي، پژوهشي و صنايع مرتبط
O.3-A.5- ارائه طرح­ هاي مشترك با صنعت در زمينه سنتز مواد اوليه و آناليز داروها
 
3.G-ارتقاء جايگاه گروه در زمينه پژوهش هاي شيمي دارويي، شيمي مواد طبيعي ، نانوتکنولوژی با رویکرد پروتئومیکس

1.O-ارتقاء كميت وكيفت پژوهش ها

O.1-A.1- ارزيابي كمي و كيفي پژوهش ها
O.1-A.2- برگزاري و شركت در دوره هاي آموزشي روش تحقیق
O.1-A.3- برگزاري سمينارهاي درون گروهي و بين گروهي
O.1-A.4- برگزاري سمينارهاي درون گروهي و بين گروهي
O.1-A.5- ايجاد تسهيلات و يافتن منابع مالي جهت تصويب و انجام طرح­ ها
 
2.O-تقويت همكاري هاي درون گروهي و بين گروهي
O.2-A.1- ارائه طرح­هاي مشترك پژوهشي با ساير گروههاي دانشكده و دانشگاه
O.2-A.2- تلاش در جهت جذب حمایتهای مالي جهت تشويق هئيت علمي جهت طرح­ تحقیقاتی منجر به چاپ مقاله بين المللي
O.2-A.3- برقراري تسهيلات لازم جهت شركت در كنگره ها
O.2-A.4- انتشار كتب و مقالات بصورت مشترك (داخلي و بين المللي)
 
4.G-گسترش مرزهاي دانش در زمينه پژوهش هاي شيمي دارويي، شيمي مواد طبيعي ، نانوتکنولوژی با رویکرد پروتئومیکس

1.O-گسترش ارتباطات ملي و بين المللي

O.1-A.1- شركت در سمينارهاي بين المللي
O.1-A.2- ارائه پژوهش هاي مشترك با مراكز پژوهشي بين المللي
O.1-A.3- برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي - كاربردي
 
5.G-تحقیق در راستای توسعه فناوری های نوین

1.O-توسعه تحقیقات در زمینه بیوانفورماتیک ، مدلسازی مولکولی و شیمی محاسباتی و نانوتکنولوژی با رویکرد پروتئومیکس

 
6.G -ترویج علم شیمی دارویی برای مخاطبین داخلی
1.O-ترویج علم شیمی دارویی برای مخاطبین داخلی از طریق درگاه وب

2.O-استفاده از روش های جدید آموزش همچون سامانه آموزش مجازی